لوگوي ره نياز

معتربرترین سایت نیازمندیهاي ايراني = ره نیاز

سه شنبه 01 خرداد 1397
11

پک جادويي نمونه فرم دادخواست اظهارنامه حقوقي کيفري ملکي ثبتي | آگهي از سعید اهرابی |

Typ پک جادويي نمونه فرم دادخواست اظهارنامه حقوقي کيفري ملکي ثبتيrs
Iاطـلاعـات تمـاس

شما در اين مجموعه نمونه فرم هاي تايپ شده در محيط ورد زير را خواهيد داشت .. و به راحتي مي توانيد ويرايش کرده و از ان در کامپيوتر خود پرينت تهيه کنيد
نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک
نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حکم
نمونه صورت جلسه تامين دليل
نمونه نظريه کارشناسي
نمونه قبض رسيد سپرده بانکي (بابت خسارت احتمالي )
نمونه برگ اخطاريه
نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
نمونه برگ شکايت کيفري
نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاکي
نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
نمونه برگ شکايت کيفري چک بلامحل
نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چک
نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چک (کسر موجودي )
نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چک مفقودي يا سرقتي
نمونه برگ پايندان کيفري (براي کفالت )
نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتي


نمونه برگ جلب متهم
نمونه ديگر برگ جلب متهم
نمونه برگ احضار متهم
نمونه فرم اعلام محکوميت غير قطعي کيفري
نمونه فرم اعلام محکوميت قطعي کيفري
فرم استيذان قصاص نفس
نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چک و رسيد آن
نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چک
نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چک
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حکومتي
نمونه فرم قرار تامين خواسته
نمونه فرم قرار قبولي کفالت
نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد
نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
نمونه فرم وکالتنامه تنظيمي در خارج از کشور

نمونه قرارداهاي املاک
پروانه تخصصي مشاورين املاک
انتقال سرقفلي
اجاره نامه
مبايعه نامه املاک
مشارکت در ساخت
اجاره به شرط تمليک
دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها
قرارداد پيش فروش
نمونه قرارداهاي خودرو
پروانه تخصصي مشاورين خودرو
مبايعه نامه خودرو(اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان اتومبيل)
قرارداد فروش اقساطي خودرو
قرارداد اجاره به شرط تمليک خودرو
قرارداد فروش خودرو (حوالجات)
قرارداد فروش خودرو (پيش فروش)
دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها

اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمکين

اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 1

اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 2

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملک

اظهار نامه از سوي وکيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه خريدار ملک به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال

اظهار نامه خريدار ملک به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه الزام

اظهار نامه خريدار ملک به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتي بخش شهرستان

اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان

اظهار نامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخير تاديه

اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقي متعلق به شرکت

اظهار نامه انحلال شرکت

اظهار نامه وجه چک بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بک باب خانه به پلاک ثبتي

اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم

اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي کسري هاي پارکينگ

اظهار نامه تخليه يک باب منزل مسکوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يک باب مغازه به علت نياز شخصي

اظهار نامه تخليه يک باب به جهت تغيير شغل

اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )
تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت
نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت
درخواست صدور (قرار ) تامين محکوم به
درخواست صدور قرار تامين محکوم به
تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حکم دادگاه خارجي
تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر
نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه
تقاضاي صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال
درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملک مورد اجاره
درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام کوچک
درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چک
نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد
نمونه صورت جلسه تامين دليل
لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي
لايحه جهت صدور آگهي مزايده
تقاضاي مزايده اموال توقيف شده (محکوم عليه)
درخواست انتشار آگهي مزايده
درخواست ابلاغ آگهي مزايده
نمونه آگهي مزايده
نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول
نمونه آگهي مزايده اموال منقول
درخواست دادورز اجراي احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده
درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده
درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احکام مدني
درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزايده (به نام برنده مزايده )
تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث
معرفي اموال محکوم عليه جهت توقيف
تقاضاي عسر و حرج از طرف محکوم عليه ( مستاجر )

تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي


ايميلي فوري 10 دقيقه بعد از واريز

شکواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري
شکواييه در خصوص هتک حرمت طرف مقابل نامزدي
شکواييه در خصوص تدليس در ازدواج
شکواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نکاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري
شکواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر
شکواييه در خصوص عمل منافي عفت (غير از زنا ) از سوي همسر
شکواييه زوجه (زن ) مبني بر ترک انفاق توسط شوهر
شکواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت
شکواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر
شکواييه در خصوص استعمال الفاظ رکيک و توهين توسط شوهر
شکواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر
شکواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر
شکواييه در خصوص نشر اکاذيب توسط شوهر سابق
شکواييه در خصوص هتک حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق
لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل
لايحه براي تقاضاي استرداد طفل
لايحه براي تقاضاي توقيف ملک
لايحه براي تقاضاي توقيف اتومبيل
لايحه براي تقاضاي توقيف اموال
لايحه براي تقاضاي کسر حقوق و مزايا
لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه
نمونه برگ شکايت کيفري
نمونه متن شکواييه هاي کيفري
شکواييه در خصوص تهديد به قتل
نمونه شکواييه کلاهبرداي
شکواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو
شکواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ
شکواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني
نمونه شکواييه خيانت در امانت
شکواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان
شکواييه در خصوص هتک حرمت منازل
شکواييه در خصوص صدور چک بلامحل
نمونه ديگر شکايت کيفري چک بلامحل
شکواييه چک از سوي مدير عامل شرکت
شکايت صادر کننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چک
شکايت صادر کننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چک
شکايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چک
درخواست عدم پرداخت وجه چک از سوي بانک
درخواست قبولي کفالت توسط کفيل از دادگاه
درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه
دستور بازداشت پلاک ثبتي به عنوان وثيقه
تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل
درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي
نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي
نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي کشور

تقاضاي بازداشت پلاک ثبتي مديون از سوي طلبکار

تقاضاي بازداشت پلاک ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبکار

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا کارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و ...)از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه

تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه

تقاضاي کسر حقوق بدهکار از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي

درخواست منع خروج بدهکار از کشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه

تقاضاي ثبت ملک

تقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي


تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت


تقاضاي صدور سند مالکيت

تقاضاي صدور سند مالکيت المثني به لحاظ مفقودي


تقاضاي صدور سند تجميعي

تقاضاي افراز املاک مشاع


تقاضاي صدور سند مالکيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه

تقاضاي صدور سند مالکيت جديد براي وراث

تقاضاي اصلاح حد به کوچه

تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت

تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکيت

تقاضاي تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد

تقاضاي اخذ نقشه ثبتي

تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي )

تقاضاي سند مالکيت متمم الصاقي
تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چک بلامحل

مدارک لازم براي صدور اجراييه چک بلامحل

درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )

درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه

نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار

نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالک

گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي

گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت

نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاک ثبتي

استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص وضعيت ثبتي پلاک

نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

نمونه آگهي تاسيس شرکت ( سهامي خاص )


++++++++++ نمونه قرار داد ها
نمونه قرارداد خريد
نمونه قرارداد چاپ كتاب
نمونه قرض الحسنه از بانك
نمونه قرارداد ترخيص كالا
نمونه قرارداد پيمان جز
نمونه قرارداد حمل و نقل
نمونه قرارداد مهمان سرا
نمونه قرارداد طبخ غذا
نمونه قرارداد انجام خدمات نمونه
قرارداد انجام كار نمونه
قرارداد انجام كار نمونه
نمونه قرارداد تعمير و نگه داري
نمونه قرارداد مشارك در ساخت بنا
نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي
نمونه قرارداد ساخت ، تهيه و تحويل
قرارداد انجام خدمات نمونه
قرار داد تفصيلي انجام خدمات نمونه
قرارداد توام با رهن - تسهيلات بانكي
قرارداد عمليات خاكبرداري و بارگيري
قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي
قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فل


http://vakil.sellfile.ir/
خريد اينترنتي
پک جادويي نمونه فرم دادخواست اظهارنامه حقوقي کيفري ملکي ثبتي


مشـخصات آگهی : پک جادويي نمونه فرم دادخواست اظهارنامه حقوقي کيفري ملکي ثبتي

قیمت :15000
صاحب آگهي :سعید اهرابی
ایمــیل :
yahoo.com a chapahrabi
موقعیت( استان ): گيلان
همراه :09358581829
همراه :09358581829
تاريخ انقضاء : جمعه 25 آبان 1397
لينك اين آگهي =>http://rahniaz.com/PUB_10018899

به هنگام تماس تلفني و يا پستي نام ره نياز را به خاطر داشته باشيد  

27757
برچسب هاي مرتبط :  
   

»خواهشمند است، در صورتيكه اين آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .و نيز قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد .

C_L 1

جديدترين تبليغات ويژه و آگهي رايگان : / كامپيـوتر / نرم افزار

C_R
02.31
 
رک هاي ديواري عمق 35 رک هاي ديواري عمق 45 رک هاي ديواري عمق 60 رک هاي ايستاده سرور
شبکه سازان نسل جدید
تهران
02.31
 
ارزانترين و با کيفيت ترين رک را از ما بخوايد: --------------------------------------------- رک 6 يونيت
شبکه سازان نسل جدید
تهران
02.31
 
LT05S: آچار استريپر ديتاشين براي لخت کردن ژاکت کابل‌هاي کواکسيکال، کابل‌هاي شبکه
شبکه سازان نسل جدید
تهران
02.30
 
بانک سوالات امتحاني کامپيوتر کارو دانش تضميني 100% ديگر سوالي نيست که بي جواب
سعید اهرابی
گيلان
02.30
 
مجموعه نفيس کليه طرح حاي توجيهي - فرا گرفتن يک حرفه و کسب و کار و دريافت تسهيلات
سعید اهرابی
گيلان
02.30
 
کليه دادخواست هاي حقوقي قوه قضائيه و محاکم دادگستري بعلاوه فرم هاي دادگاه نخستين
سعید اهرابی
گيلان
02.30
 
شما در اين مجموعه نمونه فرم هاي تايپ شده در محيط ورد زير را خواهيد داشت .. و به راحتي
سعید اهرابی
گيلان
02.30
 
شما در اين مجموعه نمونه فرم هاي تايپ شده در محيط ورد زير را خواهيد داشت .. و به راحتي
سعید اهرابی
گيلان
02.29
 
شرکت پارس زيما (شيراز) اجاره ويدئو پروژکتور و پرده نمايش به همراه نصب در شيراز و
شرکت پویندگان پارس زیما
فارس
02.29
 
پويندگان پارس زيما ارائه انواع برد هاي هوشمند، کيتهاي هوشمند ساز و تجهيزات مربوط
شرکت پویندگان پارس زیما
فارس
صفحه  1 
1Go_Next

 

 
  زير گروه هاي :
كامپيـوتر
صفحه اصلي
نرم افزار
نوت بوك LapTop
طراحي گرافيك
وب سايتها www.Site
كامپيوتر قطعات و لوازم
پرينتر و اسكنر
تعمير و نگهداري
خريد و فروش
فيلم و بازي CD DVD
لوازم جانبي
برنامه نويسي
طراحي وبسايت WEB
‌دومين و ميزباني وب
خدمات اينترنت و شبكه
پروژه هاي دانشگاهي
كتاب و مجله
ساير‌ خدمات

در موقعيت :


 

 

  سفارش آگهي  
   
 
 
درج آگهي ويژه
فقط 5 هزار تومان در ماه
و هر ستاره 10 هزار تومان
نحوه پرداخت تعرفه آگهي ويژه
پذيرش آگهي رايگان
 

 

 
اگر بدنبال مطلب و يا آگهي خاصي هستيد از فرم جستجوي پيشرفته زير استفاده نماييدطبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.