لوگوي ره نياز

معتربرترین سایت نیازمندیهاي ايراني = ره نیاز

پنجشنبه 28 تیر 1397
21

شركت روانكارن پارس ايل (روغن کلوبر) | آگهي از محسن عصری |

Typ شركت روانكارن پارس ايل (روغن کلوبر)rs
Iاطـلاعـات تمـاس

شركت روانكارن پارس ايل (روغن کلوبر)
بنام خداوند جان و خرد
شرکت روانکاران پارس ايل
دفتر مرکزي
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفکس:26406055 -021
عصري مديريت فروش:1508091-0912

روغن کلوبر/روغن کلوبر/روغن کلوبر/گريس کلوبر/گريس کلوبر/گريس کلوبر/روغن کلوبر المان/روغن کلوبر المان/گريس کلوبر المان/گريس کلوبر المان/گريس کلوبر آلمان

شرکت روانکاران پارس ايل اولين و معتبرترين مرکز تهيه و فروش انواع روغن کلوبر و گريس کلوبر در ايران

گريس کلوبرklueber
Kluber CENTOPLEX 2‎
گريس کلوبر سنتوپلکس 2
گريس کلوبر klueber
Klüberlub BE 41-1501‎
گريس کلوبر لوب بي اي 41-1501
کلوبر klueber
Klüberlub BE 41-542‎
گريس کلوبر لوب بي اي 41-542
گريس کلوبر klueber
Klübersynth GE 14-151‎
گريس کلوبر سينت جي اي 14-151
گريس کلوبر klueber
Klübersynth G 34-130‎
گريس کلوبر سينت جي 34-130
گريس کلوبر klueber
Klübersynth GE 46-1200‎
گريس کلوبر سينت جي اي 46-1200
گريس کلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX HO
گريس کلوبر سنتوپلکس اچ او
گريس کلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX GLP 500‎
گريس کلوبر سنتوپلکس جي ال پي 500
کلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GL 262
گريس کلوبر ميکرولوب جي ال 262
گريس کلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GB 00‎
گريس کلوبر ميکرولوب جي بي
گريس کلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GB 0‎
گريس کلوبر ميکرولوب جي بي 0
گريس کلوبر klueber
Klüberquiet BQH 72-102‎
گريس کلوبر کوايت بي کيو اچ 72-102
گريس کلوبر klueber
Klüberquiet BQ 72-72‎
گريس کلوبر کوايت بي کيو 72-72
کلوبر klueber
Klüberquiet BQ 42-32‎
گريس کلوبر کوايت بي کيو 42-32
گريس کلوبر klueber
Klübertemp HM 83-402‎
گريس کلوبر تمپ اچ ام 83-402
گريس کلوبر klueber
Kluber UNIMOLY GL 82‎
گريس کلوبر يوني مولي جي ال 82
گريس کلوبر klueber
گريس کلوبر | گريس klueber
Kluber ISOFLEX TOPAS L 32‎
گريس کلوبر ايزوفلکس توپاس ال 32
گريس کلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX 1 DL‎
گريس کلوبر سنتوپلکس 1 دي ال
گريس کلوبر klueber
Klüberspeed BFP 42-32‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف پي 42-32
گريس کلوبر klueber Klüberspeed BF 72-23‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف 72-23
گريس کلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-22‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف 72-22
گريس کلوبر klueber
Klüberspeed BF 42-12‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف 42-12
گريس کلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-23‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف 72-23
گريس کلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-22‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف 72-22
گريس کلوبر klueber
Klüberspeed BF 42-12‎
گريس کلوبر اسپيد بي اف 42-12
گريس کلوبرklueber
Kluber POLYLUB GA 352 P‎
گريس کلوبر پلي لوب جي اي 352 پي
گريس کلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GL 261
گريس کلوبر ميکرولوب جي ال 261
Kluber STABURAGS NBU 2
گريس کلوبر استابوراگ ان بي يو 2
گريس کلوبرklueber
Kluber STABURAGS NBU 12
گريس کلوبر استابوراگ ان بي يو 12
گريس کلوبر klueber
Kluber ISOFLEX NCA 15‎
گريس کلوبر ايزوفلکس ان سي اي 15
گريس کلوبر klueber
گريس کلوبر | گريس klueber
Kluber ISOFLEX NBU 15‎
گريس کلوبر ايزوفلکس ان بي يو 15
گريس کلوبر klueber
Kluber ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A‎
گريس کلوبر ايزوفلکس ال دي اس 18
گريس کلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/3
گريس کلوبر باريرتا ال 55/3
گريس کلوبر klueber
Klüber Noxlub BN 2420‎
گريس کلوبر ناکس لوب بي ان 2420
گريس کلوبر klueber
Klübersynth BH 72-422‎
گريس کلوبر سينت بي اچ 72-422
گريس کلوبر klueber
Kluber UNISILKON L 50/2‎
گريس کلوبر يوني سيليکون ال 50/2
گريس کلوبر klueber
Kluber PETAMO GY 193‎
گريس کلوبر پتامو جي واي 193
گريس کلوبر klueber
Kluber PETAMO GHY 133 N‎
گريس کلوبر پتامو جي اچ واي 133 ان
گريس کلوبر klueber
Kluber SYNTHESIN PDL 250/1‎
گريس کلوبر سينتزين پي دي ال 250/1
گريس کلوبر klueber
Kluber SYNTHESO GLK 0
گريس کلوبر سينتسو جي ال کي 0
گريس کلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/1‎
گريس کلوبر باريرتا ال 55/1
گريس کلوبر klueber
Klüberplus SK 11-299‎
گريس کلوبر پلاس اس کي 11-299
گريس کلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 343
گريس خوراکي کلوبر پاراليک جي اي 343
گريس کلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 351
گريس خوراکي کلوبر پاراليک جي اي 351
گريس کلوبر klueber
Kluber POLYLUB GLY 151‎
گريس کلوبر پلي لوب جي ال واي 151
گريس کلوبر klueber
شرکت روانکاران پارس ايل
3 الي 26402000 - 021

Klübersynth AR 34-402‎
گريس کلوبر سينت اي آر 34-402
گريس کلوبر klueber
Klübersynth RA 44-3502‎
گريس کلوبر سينت آر اي 44-3502
گريس کلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 3400
گريس خوراکي کلوبر پاراليک جي اي 3400
گريس کلوبر klueber
Kluber PARALIQ GTE 703‎
گريس کلوبر پاراليک جي تي اي 703
گريس کلوبرklueber
Klübersynth UH1 14-151‎
گريس کلوبر سينت يو اچ 1 14-151
گريس کلوبر klueber
گريس کلوبر | گريس klueber
Klübersynth UH1 64-62‎
گريس کلوبر سينت يو اچ 1 64-62
گريس کلوبر klueber
گريس Klübersynth UH1 14-1600‎
گريس کلوبر سينت يو اچ 1 14-1600
گريس کلوبر klueber
گريس Kluber SYNTHESO GLEP 1‎
گريس کلوبر سينتسو جي ال اي پي 1
گريس کلوبرklueber
Kluber SYNTHESO GLK 1‎
گريس کلوبر سينتسو جي ال کي 1
گريس کلوبر klueber
گريس Kluber STABURAGS NBU 30 PTM‎
گريس کلوبر استابوراگ ان بي يو 30
کلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/0
گريس کلوبر باريرتا ال 55/0
گريس کلوبرklueber
Kluber BARRIERTA KM 192
گريس کلوبر باريرتا کي ام 192
گريس کلوبر klueber
Kluber UNISILKON GLK 112‎
گريس کلوبر يوني سيليکون جي ال کي 112
گريس کلوبر klueber
Kluber BARRIERTA KL 092
گريس کلوبر باريرتا کي ال 092
گريس کلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/2‎
گريس کلوبر باريرتا ال 55/2
گريس کلوبر klueber
Kluber SYNTHESO GLK 1‎ PF
گريس کلوبر سينتسو جي ال کي 1 پي اف
گريس کلوبر klueber
Klüberalfa YV 93-302‎
گريس کلوبر آلفا واي وي 93-302
گريس کلوبر klueber
Kluber OXIGENOEX series
گريس کلوبر اکسيژنيکس
گريس کلوبر klueber
Klüberlub BVH 71-461‎
گريس کلوبر لوب بي وي اچ 71-461
گريس کلوبرklueber
Kluber NOSOL GBY 2‎
گريس کلوبر نوسول جي بي واي 2
گريس کلوبر klueber
Klüberplex BE 31-502‎
گريس کلوبر پلکس بي اي 31-502
کلوبر klueber
Klübersynth UH1 64-2403‎
گريس کلوبر سينت يو اچ 1 64-2403
گريس کلوبرklueber
Kluber UNISILKON NCA 3001‎
گريس کلوبر يوني سيليکون ان سي اي 3001
گريس کلوبرklueber
Kluber UNISILKON L 641‎
گريس کلوبر يوني سيليکون ال 641
گريس کلوبر klueber
Kluber UNISILKON L 250 L‎
گريس کلوبر يوني سيليکون ال 250
گريس کلوبرklueber
گريس کلوبر | گريس klueber
Kluber UNISILKON L 200‎
گريس کلوبر يوني سيليکون ال 200
گريس کلوبر klueber

Greases for valves and fittings
UNISILKON L 200
UNISILKON L 250 L
UNISILKON L 641
UNISILKON NCA 3001
Klübersynth UH1 64-2403
Klüberplex BE 31-502
NOSOL GBY 2
Klüberlub BVH 71-461
OXIGENOEX series
Klüberalfa YV 93-302
SYNTHESO GLEP 1
BARRIERTA L 55/2

Sealing and lubricating grease
Klüberplex BE 31-502


Sealing grease
UNISILKON GLK 112


Wide-range greases
Klübersynth BH 72-422
BARRIERTA L 55 series

شرکت روانکاران پارس ايل

Assembly greases
STABURAGS NBU 30 PTM
SYNTHESO GLK 1
SYNTHESO GLEP 1

Food Grade Lubricants
Klübersynth UH1 14-1600
Klübersynth UH1 64-62
Klübersynth UH1 14-151
PARALIQ GTE 703
Klüber HTS Grease

Lubricating greases for plastics
POLYLUB GLY 151 / 801
Klübersynth RA 44-3502
Pneumatic greases
Klübersynth AR 34-402
POLYLUB GLY 151
Klübersynth UH1 14-151
PARALIQ GTE 703
Klüberplus SK 11-299
BARRIERTA L 55/1

Contact greases
SYNTHESO GLEP 1
SYNTHESIN PDL 250/1

High-temperature greases
PETAMO GHY 133 N
PETAMO GY 193
UNISILKON L 50/2
Klübersynth BH 72-422
Klüber Noxlub BN 2420
BARRIERTA L 55 series

High-speed greases
ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A
ISOFLEX NBU 15
ISOFLEX NCA 15
Klüberquiet BQ 72-72
Klüberquiet BQH 72-102
Klüberspeed BF 42-22
Klüberspeed BF 72-22

Low temperature greases
CENTOPLEX 1 DL
ISOFLEX TOPAS L 32
Klübersynth EL 42-32

Fluid greases
CENTOPLEX GLP 500
CENTOPLEX HO
Klübersynth GE 46-1200

Gear greases
Klübersynth G 34-130
Klübersynth GE 14-151

Heavy-duty greases
Klüberlub BE 41-542
Klüberlub BE 41-1501
Rolling and plain bearing greases
CENTOPLEX 2
MICROLUBE GL series
POLYLUB GA 352 P
UNIMOLY GL 82
Klübertemp HM 83-402

Low-noise rolling bearing greases of high purity
Klüberquiet BQ 42-32
Klüberquiet BQ 72-72
Klüberquiet BQH 72-102

Multi-purpose greases
CENTOPLEX 2
CENTOPLEX HO
MICROLUBE GB 0
MICROLUBE GB 00

Adhesive lubricating oils
STRUCTOVIS HD series
Klüberfluid CF 1
Klüberfluid CF 2

Release and assembly oil
FORMINOL TGK 680
Intrinsically viscous lubricating oils
STRUCTOVIS HD series
Special chain oil
CATENERA FLUID FT 2
High-temperature chain oils
HOTEMP SUPER N
HOTEMP SUPER C 2-50
HOTEMP SUPER M 121 S
HOTEMP 2000
Klübersynth CH 6-110
Klübersynth CH 2-100
Klübersynth CTH 2-260
PRIMIUM SUPER
SYNTHESCO
Low-temperature chain oils
Klüberoil 4 UH1-15
Klüberoil 4 UH1-32 N


Gear oils
Klüberoil GEM 1 series
Klübersynth EG 4 series
Klübersynth GH 6 series
Klübersynth GEM 2 series
Klüberbio CA 2 series
Klüberoil 4 UH1 series
Klübersynth UH1 6 series
FORMINOL DS 23 K
LAMORA VARIOGEAROIL EL 2
Multi-purpose oils
Klüberoil GEM 1 series
Solid lubricant suspensions
WOLFRACOAT C FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID S
Klüberoil YF 100
Contact oils
BARRIERTA I Fluid series
Rapidly biodegradable lubricating oils
Klüberbio C 2-46
Klüberbio CA 2 series
Sliding agents
OXIGENOEX FLUID series
Needle and sinker oils
Klüberoil Tex oils
Klüber Silvertex W oils
Klüber Silvertex T oils
Cleaning oils for needles and sinkers
Klüber Silvertex R 14
Klüber Silvertex R 20


Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers
Klüber Silvertex P 91

Adhesive lubricating oils
STRUCTOVIS ...HD series
Klüberfluid CF 1
Klüberfluid CF 2
Release and assembly oil
FORMINOL TGK 680
Intrinsically viscous lubricating oils
STRUCTOVIS ...HD series
Special chain oil
CATENERA FLUID FT 2
High-temperature chain oils
HOTEMP SUPER N
HOTEMP SUPER C 2-50
HOTEMP SUPER M 121 S
HOTEMP 2000
Klübersynth CH 6-110
Klübersynth CH 2-100
Klübersynth CTH 2-260
PRIMIUM SUPER
SYNTHESCO
Low-temperature chain oils
Klüberoil 4 UH1-15
Klüberoil 4 UH1-32N
Gear oils
Klüberoil GEM 1 series
Klübersynth EG 4 series
Klübersynth GH 6 series
Klübersynth GEM 2 series
Klüberbio CA 2 series
Klüberoil 4 UH1 series
Klübersynth UH1 6 series
FORMINOL DS 23 K
LAMORA VARIOGEAROIL EL 2
Multi-purpose oils
Klüberoil GEM 1- series
Solid lubricant suspensions
WOLFRACOAT C FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID S
Klüberoil YF 100
Contact oils
BARRIERTA I ... Fluid series
Rapidly biodegradable lubricating oils
Klüberbio C 2-46
Klüberbio CA 2 series
Sliding agents
OXIGENOEX FLUID series
Needle and sinker oils
Klüberoil Tex 1-...N- oils
Klüber Silvertex W...- oils
Klüber Silvertex T...- oils
Cleaning oils for needles and sinkers
Klüber Silvertex R 14
Klüber Silvertex R 20
Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers
Klüber Silvertex P 91
.................................
خدمات:
اين شرکت همچننين افتخار دارد تا محصولات خود را :
1. در صنعت نفت ، گاز ، پتروشيمي و نيروگاهي.
2.شرکت هاي استخراج معادن و راهسازي و...
عرضه نمايد.
پشتيباني و خدمات پس از فروش:
1.مشاوره از مرحله خريد تا مصرف توسط کادر مجرب و متخصص.
2.ارائه مشخصات فني و برگه گارانتي.
روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما:
واردات روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما در صورت موجود نبودن و در خواست کتبي کمتر از 1 الي 3 ماه.
.......................................
شرکت روانکاران پارس ايل

براي کسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:30 الي 17.30 تماس حاصل فرمائيد:

دفتر مرکزي
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفکس:26406055 -021
عصري مديريت فروش:1508091-0912

........................
آدرس:
تهران.خيابان ميرداماد- نبش خيابان رازان شمالي – ساختمان 101 – طبقه 1 –واحد 2.
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفکس:26406055 -021

E_mail:ravankaranparsoil@yahoo.com
شركت روانكارن پارس ايل (روغن کلوبر)


مشـخصات آگهی : شركت روانكارن پارس ايل (روغن کلوبر)

قیمت :صدور پیش فاکتور
صاحب آگهي :محسن عصری
ایمــیل :
yahoo.com a ravankaranparsoil
موقعیت( استان ): تهران
تلفن تماس :021-26402000-3
همراه :09121508091
فكس :021-26406055
تاريخ انقضاء : یکشنبه 07 مرداد 1397
لينك اين آگهي =>http://rahniaz.com/PUB_10018688

به هنگام تماس تلفني و يا پستي نام ره نياز را به خاطر داشته باشيد  

10291
برچسب هاي مرتبط :  
   

»خواهشمند است، در صورتيكه اين آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .و نيز قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد .

C_L 1

جديدترين تبليغات ويژه و آگهي رايگان : / صنعتي / مواد شيميايي

C_R
03.20
 
فروش روغن هاي صنعتي فروش روغن هاي صنعتي فروش روغن هاي صنعتي شرکت روانکاران جهان
مهندس جهانگیر هنرور
تهران
03.20
 
پخش روانکارهاي صنعتي پخش روانکارهاي صنعتي پخش روانکارهاي صنعتي پخش روانکارهاي
مهندس جهانگیر هنرور
تهران
03.20
 
پخش عمده انواع روغن صنعتي در ايران پخش عمده انواع روغن صنعتي در ايران پخش عمده
مهندس جهانگیر هنرور
تهران
03.20
 
روغن توتال مالتيس اي پي 2 روغن توتال مالتيس اي پي 2 روغن توتال مالتيس اي پي 2 به نام
مهندس جهانگیر هنرور
تهران
03.20
 
پخش بشکه روغن صنعتي پخش بشکه روغن صنعتي پخش بشکه روغن صنعتي شرکت روانکاران جهان
مهندس جهانگیر هنرور
تهران
03.19
 
اسيد ديسکلر از متداول ترين و پرکاربردترين مواد شيميايي صنعت آب و فاضلاب مي باشد.
گروه صنعتی آریاب
تهران
03.13
 
فروش ايزوگام و عايق رطوبتي دليجان کلي – جزئي – قيمت مناسب داراي نشان
جواد حسنی
مركزي
03.02
 
قابل توجه تمامي سنگ بري ها و کارخانه هاي توليد سنگ هاي مصنوعي و طبيعي شرکت کيميا
محمود يوسفي
تهران
03.02
 
شرکت کيميا تهران اسيد عرضه کننده مستقيم مواد آزمايشگاهي به صورت (Sigma-Merck- Floka- شيشه
محمود يوسفي
تهران
03.02
 
قابل توجه تمامي سنگ بري ها و کارخانه هاي توليد سنگ هاي مصنوعي و طبيعي شرکت کيميا
محمود يوسفي
تهران
صفحه  1 
1Go_Next

 

 
  زير گروه هاي :
صنعتي
صفحه اصلي
كارخانه
لوازم صنعتي
ماشين آلات
آهن آلات
ماشين سازي
نصب و تعمير
مزايده
مناقصه
تراشكاري
سري كاري
پرسكاري
مواد شيميايي
ابزار و يراق
بسته بندي
توليد مواد غذايي
برق صنعتي
ضايعات
انبار داري
ساير خدمات

در موقعيت :


 

 
  بر چسب هاي مرتبط  
   
 

  سفارش آگهي  
   
 
 
درج آگهي ويژه
فقط 5 هزار تومان در ماه
و هر ستاره 10 هزار تومان
نحوه پرداخت تعرفه آگهي ويژه
پذيرش آگهي رايگان
 

 

 
اگر بدنبال مطلب و يا آگهي خاصي هستيد از فرم جستجوي پيشرفته زير استفاده نماييدطبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.